Skip to content

2010

12 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก UnLtd Thailand 2010

1. “เกมกล่อง มีลักษณะเหมือนเกมเศรษฐีที่ต้องเล่นเป็นกลุ่ม โดยนำเอาความรู้ในเรื่องต่างๆ มาสร้างสรรค์และแปลงเป็นเกม โดยทีมงานเกมกล่องจะย่อยเรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่องง่าย แล้วนำไปผลิตเป็นเกมให้เด็กสามารถเล่นร่วมกับผู้ปกครองหรือครู โดยขณะเล่นเกมก็จะได้รับความรู้ไปด้วย อย่างเช่น “เกมสิ่งแวดล้อม” ที่นำความรู้เรื่อง LCA (Life Cycle Assessment) หรือเครื่องมือประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ทั้งสายการผลิต มาถอดองค์ความรู้และผลิตเป็นเกมใช้สอนในโรงเรียน หรือ “เกมกินเปลี่ยนโลก” ที่นำเสนอเรื่องการรักษาสมดุลระหว่างการรับประทานอาหาร การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และโรคภัยที่เกิดจากการกิน เป็นต้น 
   
2. บริษัท 141 จำกัด ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่มีการออกแบบพิเศษให้สามารถนำเศษชิ้นส่วนที่ เหลือจากการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ไปผลิตเป็นของเล่นที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และไม่เป็นอันตรายต่อเด็กๆ โดยเมื่อขายเฟอร์นิเจอร์ได้หนึ่งชิ้น จะสามารถผลิตของเล่นและมอบให้แก่เด็กด้อยโอกาส ซึ่งเป็นการลดขยะจากการผลิตด้วยการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ และผู้ซื้อสามารถนำสินค้าไปใช้งานได้จริง ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมเรื่อง “การให้” แก่ผู้ซื้ออีกด้วย 
   
3. BikeXenger เกิดจากแกนนำสมาชิกชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้รวมกลุ่มนักปั่นจักรยานในชมรมร่วมกันทำโครงการจักรยานส่งเอกสาร พัสดุ และสินค้าออร์แกนิกในเขตเมือง โดยคิดค่าใช้จ่ายเทียบเท่ากับ messenger ทั่วไป เพื่อสร้างทางเลือกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นธุรกิจใส่ใจ สิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้น้ำมัน ในขณะเดียวกันก็สร้างแรงจูงใจเรื่องการส่งเสริมสุขภาพด้วยการปั่นจักรยาน นอกจากนี้ยังสร้างรายได้ให้ผู้ที่สนใจปั่นจักรยาน ซึ่งหลังจากที่นำเงินกลับไปลงทุนในกิจการต่อไปแล้ว ได้วางเป้าหมายแบ่งกำไร 30% เพื่อทำกิจกรรมทางสังคม/สิ่งแวดล้อมทุกปี
   
. BEGIN DO GOOD 24/7 บริษัทผลิตสื่อเพื่อสังคม ได้แก่ CSR Movie/Media ผลิตรายการทีวี ภาพยนตร์สั้น คลิปวิดีโอ Presentation ที่มีเนื้อหาทางสังคมเป็นหลัก และจัดกิจกรรมรณรงค์ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้สื่อที่เผยแพร่ออกไปเกิดผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้างและเกิดการนำไป ปฏิบัติจริง นอกจากนี้บริษัท BEGIN DO GOOD 24/7 ยังจัดคอร์สสัมมนา สร้างความเข้าใจถึงการเริ่มต้นทำความดีให้แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม ได้แบบง่ายๆ
   
5. ไทส่องแฟร์เทรด (Thaisong Fairtrade) ผลิตกระเป๋าสตรี โดยกุลสตรี เพื่อกุลสตรี โดยสินค้านั้นเกิดจากการนำขยะ และพลาสติกมารีไซเคิลผลิตเป็นสินค้าทำมือประเภทต่างๆ โดยให้กลุ่มสตรีในชุมชนแออัดเป็นผู้ผลิตสินค้า ทำให้สตรีเหล่านี้มีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งทำให้มีทักษะการประกอบอาชีพ การพึ่งพาตนเอง นอกจาก Thaisong จะอบรมเรื่องการผลิตแล้วยังอบรมความรู้พื้นฐานต่างๆ ด้วย ลูกค้าเป้าหมายหลักของ Thaisong คือ คนหนุ่มสาววัยเรียนในมหาวิทยาลัยแถบตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยากจน

6. ชาเมี่ยง จากป่าชุมชน จ.น่าน เกิดจากกลุ่มชุมชนบ้านศรีนาป่านตาแวน ซึ่งผลิตเมี่ยงมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ทางชุมชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตชาเมี่ยงมาจากนักลงทุนในประเทศ จีนและไต้หวัน รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตชาเมี่ยงอินทรีย์ โดยมีเจ้าของเป็นชาวบ้านในชุมชน ชาเมี่ยงเป็นชาที่มีกลิ่นและรสชาติเป็นเอกลักษณ์ นำไปทำเป็นชาเขียว ชาแดง ชาอัดแผ่น ชาป่น (ชาฝรั่ง) ก็ได้ ชาเมี่ยงจากป่าชุมชน จ.น่าน นี้เป็นชาอินทรีย์ทั้งหมด ไม่ใส่วัตถุกันเสียและวัตถุเจือปนใดๆ สามารถปลูกได้เฉพาะในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากเท่านั้น โดยทางกลุ่มวางแผนการออกแบบผลิตภัณฑ์และทำการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
   

7. Avolution playpark เป็น ศูนย์กลางการผลิต จำหน่ายสินค้าและบริการสำหรับเด็กออทิสติก เช่น ของเล่นเสริมพัฒนาการและผลิตภัณฑ์ในการรักษาผ่านตลาดออนไลน์เป็นหลัก อีกทั้งเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับออทิสติก แปลงให้เป็นภาษาไทยและแปลงเป็นสื่อที่เข้าใจง่าย โดยอาศัยการสร้างความสัมพันธ์ผ่าน social network เป็นหลัก นอกจากนี้ยังส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเด็กออทิสติกจากการผลิต สินค้าและบริการออกมาขาย ทั้งนี้ Avolution จะเป็นผู้ช่วยออกแบบและทำการตลาดให้
   

8. Mysocialmotion เว็บไซต์ที่เป็น platform การแลกเปลี่ยน เผยแพร่ไอเดีย ปฎิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลทั่วไป กลุ่มอาสาสมัคร องค์กรสาธารณประโยชน์ และธุรกิจที่มีจริยธรรม เพื่อเป็นตัวเร่ง (catalyst) ให้กลุ่มคนเหล่านี้เกิดความร่วมมือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งและทวีคูณ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่งานทางสังคม ช่องทางการบริจาค การประกาศร้องขอความช่วยเหลือ สำหรับองค์กรสาธารณประโยชน์ และเพิ่มช่องทางให้แก่อาสาสมัครที่สนใจงานด้านสังคม ทำให้ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรสาธารณประโยชน์ และเพื่อให้ Mysocialmotion เป็นศูนย์กลางการสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคมใหม่ๆ และเป็นที่เชื่อมต่อระหว่างบุคคลและองค์กรทั่วโลก
   
  9. Marimo 5 เกิดจากกลุ่มแม่บ้านญี่ปุ่นที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพและสรรหาผักออร์แกนิกที่สด สะอาดตรงจากฟาร์ม โดย Marimo 5 จะเป็นตัวกลางการรับซื้อผักสดออร์แกนิกจากฟาร์มไปขายตรงให้แก่ลูกค้า โดยมีลูกค้าหลักคือ กลุ่มแม่บ้านญี่ปุ่น และคนเมืองที่มีกำลังจ่ายสูง สินค้าของ Marimo 5 ออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้ที่ดูสะอาด น่ารัก ทันสมัย เข้ากับคนเมือง โดยนอกจากผักสดออร์แกนิกแล้ว ยังมีการนำมาแปรรูปเป็นซอสและเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ Marimo 5 ช่วยลดปัญหาการโก่งราคาสินค้าจากพ่อค้าคนกลาง อีกทั้งผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่สด สะอาด และเกิดการสร้างความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคอีกด้วย
   

10. กองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย และงานช่างชุมชนบางบัว เกิดจากกลุ่มชาวบ้านในชุมชนแออัดริมคลองบางบัวที่ ประสบความสำเร็จในการรวมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย โดยกลุ่มชาวบ้านชุมชนบางบัวได้มองเห็นศักยภาพของคนในชุมชนด้านการก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร ท่อน้ำ จึงต้องการทำเป็นระบบ Call Center รับงานซ่อมแซมอย่างง่ายให้แก่อาคารสำนักงานและหมู่บ้านจัดสรร โดยเป็นช่างในชุมชน คิดค่าแรงในอัตราต่ำกว่าตลาด และรายได้หลังจากเป็นค่าจ้างให้แก่ช่างเหล่านี้แล้ว จะนำไปสนับสนุนสวัสดิการด้านต่างๆ ในชุมชน
11. บ้านศักยภาพ เป็นกลุ่มคนพิการในจ.เชียงใหม่ที่รวมตัวกันผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจาก วัสดุธรรมชาติ เช่น สบู่ น้ำยาล้างจาน ฯลฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าบูติกโฮเต็ลขนาดเล็กในพื้นที่ และการวางจำหน่ายตามร้านค้าออร์แกนิกต่างๆ ปัจจุบันโครงการอยู่ในขั้นทดลองและทดสอบสินค้าให้ได้มาตรฐานและมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว
   
12.สู้เพื่อลูก อบรมทำอาหาร พร้อมขายแฟรนไชส์รถเข็นขายอาหารสำหรับคุณแม่ Single Mom โดยออกแบบรถเข็นให้มีที่นั่งปลอดภัยสำหรับเด็ก เนื่องจากแนวความคิดว่าเด็กเล็กอายุ 1-3 ปี ควรใช้เวลาร่วมกับมารดาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เด็กเกิดความใกล้ชิดกับมารดาและเกิดการเรียนรู้ได้สูงสุด อาหารที่ขายบนรถเข็นนั้นก็จะเน้นความสะอาดของอาหาร แตกต่างจากรถเข็นขายอาหารทั่วไป และต้องเป็นอาหารที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กเล็ก เช่น แซนด์วิช เป็นต้น โดยใช้แนวความคิด “สู้เพื่อลูก” เป็นจุดขาย